3g» ,36 77 feeslote] tnbegrij Li jkswe( Volg num mer Afzender of voorsteller 116* H7C 1171 1172 1173 iechn. Amoranaar Bouw- en 'Foning- toezicht. Techn. Ambtenaar Bouw- en g 0 e z i Gii g Datum Korte inhoud :;.V. Irov.Utr.Ele^ triciteits-ily KVProv. Utr. Electr.Ly Staatsboschbeheer bericht naar aanleiding van het verzc... schrift van J.van Geijtenbeek om aan ito (j van een bouwterrein aan den Pelikaanvïe kadastraal bekend als sectie H.no.933» Het terrein zal een breedte van ongeve l2ja en een diepte van ongeveer 3C' moeten hebben. rapporteert Bliekl an beo alde dat ...lej .J.li.v.Leeuwen~ei. ontheffing behoeft van be in artikel 3 der Bouwverorde- ining, voor den bouw van een dubbel wc huis aan de Bosstraat, kadastraal bekend tie e gemeente ged. en advisee: 00 het perceel, Soest, in se t de noodi ontheffing te verleenenonder de door hem voorgestelde voorwaarden. bericht dat de voor 1935 te ramen kosta der straatverlichting zal bedragen f.H5Ö9»22. Indien de raad besluit tot Philoraverlichting van een gedeelte var den hijksweg moet dit bedrag verhoogd worden met f.l53c,90 en gebracht worden °P f.13170,12. Hét bedrag dat door wij- zigin, van 42 lampen gewone verlichtin en Philoraverlichting op-de raming der gebruikelijke verlichting verminderd zo kunnen worden wordt als onvoorzien in tota lsom opgenomen. ^de .U.E.i.,. zendt een kostenopgaaf van verlichting van het gedeelte rijksweg de grens van Baarn (Trier) tot de halte Soestdijk door middel van bhilora lampan] Be kosten daaraan per jaar verbonden te] dragen f.1006,70 verhoogd met f.4p,-- voor het uitw sselen der lampen, alsmed huur van 42 lampen a f.0,006 per brand.] met een minimum gegarandeerd brand tijd. van 2100 uur uitmakende een bearag van 42 x 2100 x cent of f.529»20 per ja iBe totaalkoscen oer jaar bedragen f.1580,90. zendt plan verbetering boschbezit in werkverschaffing uit te voeren in het a.s. winterseizoen. - esloten rijs va e gevra 1 t door het w f.74,ol roor ec

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 595