Volg- num- Afzender of voorsteller mer 101 102 103 104 Je voorzitter. Datum Korte inhoud Gezondheids-Commis- sie Baarn. E. Higler. J.J.Visser, Kerk- straat 20a Soest. 3.05 iï.V.Philips Gloei lampenfabriek Eindhoven. 106 Jirectie Staats- boschbeheer Utrecht. vraagt het gevoelen van de vergadering over de vraag of de gemeente het lidmaa schap zal aanvaarden van de Utrechtsche Bosch Brandweer Vereeniging. adviseert na pl atselijk onderzoek tot het doen verbeteren van het perceel Dor] resteinweg 35- Oe Voorzitter geeft in overweging het besluit van het College dd. 29 Jee. j.1. in te trekken en heden] een nieuw besluit te nemen tot aanschri;[ ving van den eigenaar der woning. deelt mede, dat de ed. Egbers mede-eig! nares is van het aan den oude Utrechtsclï' weg gelegen perceel J.no.1133* 2eze is evenwel bereid tot afstand aan de gemeei te, onder voorwaarde dat de verbetering |van den weg ten spoedigste werdt ter hand genomen. verzoekt ontheffing van het bepaalde in| partikel 14 sub c der bouwverordening, ten behoeve der voorgenomen uitbreiding! van zijn woonhuis, gelegen aan de kerk straat, kadastraal bekend gemeente Soest in sectie H.3928 en wel tot op een af- jstand van 2,2J? uit de rechterzij erf- afscheiding van perceel, nerkstraat 20, ieigenaar 7.1).Bos. Omtrent dit verzoeK wordt advies uitge-. bracht door den technisch ambtenaar, be last met de leiding van bouw- en woning toezicht deelt mede dat door haar aan gemeente lijke en Rijksinstellingen dezelfde kor tingen worden verleend als aan installa teurs, resp. handelaren in electrische 'artikelen, en dat in deze gemeente gegn enkelen installateur of handelaar is, die een hoogere korting geniet dan de gemeente, zoodt van uitkeering, rabat- verschil of provisie aan den handel, geen sprake kan zijn. zendt rapport omtrent aan te brengen wiv"; ziging in de beplanting langs verschil lende wegen. Je Technisch Ambtenaar be- jlast met de leiding van den Jienst Open bare /erken doet bij schrijven dd. 26 Jee. 1933, no.585 een opgave van de hiei voor benoodigde credieten. geslote jG tred jeslotc an te iQi ad1! Icommis! Vlet bes ,eslot Jtoezegi Iniets ïeente <an de je ont iechni Kennis Het s< Beslo steil Ambte deze

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 59