Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 3. Lub hoofd o.l. school Soesterberg M. lil. van ï/ely hoofd o.l.school Beetzlaan Soest. Secretaresse lied. Ver. E.H.B.O. afd. Soest. Secretaresse lied. Ver. E.H.B.O. afd. Soest. Penningmeester der feestcommis sie ter herdenking van den verjaar dag van H.H. Ko ningin Vilhelmina deelt mede niet genegen te zijn de in 1931 voor zijn ambts1.woning door de ge meente uitgegeven kosten van onderhoud aan de gemeente terug te Betalen. a. deelt mede, dat door hem nimmer op dracht is gegeven tot het verrichten van dat onderhoud zijner ambtswoning dat hem bij schrijven van burgemees ter en wethouders dd. 19 Oct. 1933 in rekening wordt gebracht en waarvan de kosten than3 door hem in de gemeente kas zijn gestort; b. dringt aan op het uitvoeren van repa raties aan zijn ambtswoning, aange zien deze woning zoowel inwendig als uitwendig in vervallen staat verkeert. zendt raming der ontvangsten en uitga ven inzake de exploitatie van de zie kenauto over het exploitatiejaar 1933» zendt rekening harer vereeniging over het tijdvak van 1 Oct. '32/'33* zendt rekening van ontvangsten en uit gaven betreffende de feestviering ter herdenking van den verjaardag van H.L. Koningin Tïilhelmina op 31 Augustus 1933 kinderspelen en feest op het natuur bad) en verzoekt de maximum bijdrage ad f.200,-- in het tenort te mcgen ontvan gen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 5