Rs Volg- num- j Afzender of voorsteller mer Korte J.H.Gijtenbeek, eme e n t ew er kman te Soesterberg. I 1X77 Jirecteur -reuring dienst vee en vleesch. s- 117c T e chnaiod t e naar Openbare erken. 1179 Techn. Ambtenaar Openbare 'erheen. 1180 Hol de Voorzitter. verzoekt aan den raad met ingan0 van; Cctober a.s. een toeslag op zijn pen sioen te mogen ontvangen, aangezien zijn pensioen ad f.430,-- per jaar niei toereikend is om in de behoeften van zijn gezin te voorzien. deelt mede met de Landbouv;or ganisatiës [te zijn overeengekomen om den proeftijd etreffende de ijkverdeeling voor de kuis slachtingen te doen vaststellen ven; 1 ITovember tot 1 februari en verzoekt a ioor hem voorgestelde re^elin^ in de plaatselijke bladen bekend te maken. jstelt in vervolg op zijn schrijven v. n 6 September j.1. voor aan L.Berg voor jverhuizingskosten naar Soesterber^, een gedrag van f.70,-.- ter-beschikking te •stellen. bericht, dat P.Jungerius te Utrecht, slechts bereid is tot afstand van de...-j gendomvseg onder beo alde voorwaarden, .1. ji. dat te allen tijde, zoowel aan den gendomvieg als op een perceel aan cieni Bi e uwe viieg een bouwvergunning zal kun nen orden verkregen; |2dat eenige perceelen - eiland door ae gemeente worden aangekocht. Bf il-oten ca .ie to ïi.i raad Se in ov ■sffend ftc_" rlgsdie m. gebr. .e-,. .0rut th -ien aan [efcloten hem bere. sprek" het mogen aan- de schutting, g voetbalterrein achter verzoekt vergunning to brengen van reclame op legen lan^s het zijn woning. fooviel door den Technisch ambtenaar, last met de leiding van Bou\ - en on.-; toezicht als door den Inspecteur v.n litie wordt geadviseerd de gevraagde vergunning BIET te verleenen. 'deelt in tegenwoordigheid van den Tech nisch Ambtenaar Openbare erken mede, dat de heer van 'ely verzoekt het pla fond in een der kamers van zijn wgninj grondig te verbeteren. Be Technisch Itenaar hiernaar gevr agd deelt mede [hij de grondige verbetering heeft voorJ Isteld doch dat het crediet niet volle-1 is toegestaan zoodat hij geen ^elden W schikbaar heeft. Hij verklaart dat de stelling noodzakelijk is te achten en" meerkosten f.27,-- bedragen. lp het vs ftform n ouint •Litie in 1 'e|Tec'nna ;opi te ft f.27; xi v. a0tendonk, Bosstraat 80. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 601