BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen .an yg [Besloten wordt adressant per 1 ■-i j n pen** c& txooe te ^ennen ad i ezitr. U. Tourscel te 0.0 en. jaar nier 'ten van Gctober 1934 een 1 per jaar en hie:i gratie 1 'toe aan ..anisatxè:. proeftijd voor de ;ellen van! ;erzoent di l in de maken Ljven v n 2rg voor :bert een iking te Yit d /o/j- De in overleg niet de Qr0anisaties getroffen re0eling ■effende ./ijxcverdeeling voor de huiaslachtingen wordt jsreen^omstig het rapport van het hoofd van den keu ringsdienst vastgesteld en aal ter openbare Kennis wor^ i|n Oebraoht. .ai intrekking van het besluit dd. 10 September j.1. vindt thans besloten een bedrag van f.70,-- te verlee- ali aan L.Eer^ voor verhuiaingsicosten. Een crediet aal den Raad worden aangevraagd. 4. /ojfJ trecht van den. 'ja ar den, aan den el aan deiti ng zal .tul id door de ogen aan- uttingb1 n achter tenaar, 1 en oniïiê eur V - n Jj vraagde den Tech en mede, t het pla'J jn v» gnirg hnisch t mede da» e ei" t voois' et volledi gelden W t dat de chten et loten wordt aan P.Jungerius mede te deelen, dat de hem gestelde voorwaarden onaannemelijk zijn. Indien bereid is omtrent den grondafstand met het College Sireken bestaat daartoe alsnog de gelegenheid. V u, U- het verzoek van adressant wordt afwijzend beschikt ïcliform het advies v .n den technisch ambtenaar bij Bouv- sn oningtoezicht en het auvies van den Inspecteur van iolitie respectievelijk dd. fen dd. 13 September 1934 no 3670/^ Se tember 1934 no.3670/I 's technisch Ambtenaar wordt ;o|d te herstellen, waarvoor - tCi0rd u coe^eKcuc. gemachtigd het plafond hem een verhoogd cradiet

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 602