Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud llu4 jQ Voorzitter 1185 Te erinAmbtenaar Bou. - en woning toezicht. 1136 II87 1188 e enn Bouw- en v7oninto- Hoofd He Teem.. Ambtenaar Bou.;- en oning- toezicht ".Bataafsche lm port my. venh e s-Gra- stelt voor de pensioensgrondslagen van !a. 1.a.Heijsterper 1 Juli 1934 vast t stellen op f.20C0,-- b. A.C.v.d.Giessen'per 1 Juli 1934 vast te stellen op f.l30G,--, overeenkon- jstig de bijbehoorende ont erp-besluiten ;oericht, dat liet .armbestuur bereid ;is afstand te doen van het erfp-chts- recht van een stuk gronds, Oroot on0e- jveex 283 1-2kadastr al bekend ls sec bie J.no.754» ged.zulks onder voor a jde van een evenredige vermindering van len erfpachtscanon. Bij de bepaling v«ii den erfpachtsc aion ware billijiheidsm l ive rekening te houden met de omstandito- jheid, dat 50 1-2 thans benut als tuin grond zal moeten worden gebruikt als ui weg voor de woning. aanvrage van -'.mn oj Pelikaanne bericht omtrent de aankoop van urond aan den in het bijzonder omtrent de daarbij go- stelde voorwaarde, dat in de onmiddel lijke nabijheid ueen blokbouw zal worueï 10e elaten zendt voorstel in totwij ziging der fei' ordening tot verdeeling der gemeente in stemdistricten voor de verkiezing v a leden van den Gemeenteraad. bericht omtrent den ruilin^ van ürond aan den Vinken eg in verband met de Gebr. de Lange. met 2 .Hornsveld zu- „rondruiling met de verzoent ontheffing vm het bepaalde in artikel 24 der Verordening ter voorko ming van brandten behoeve van de bij onderstaande adressen geplaatste benzL' tankwagentjest.w. J.van Harle Bannii straat 52» 2. Voskuilen, Lange Brink e,. 36, .D .H.Uitei v;i jk, assauhan 22 eh 1 ftenooy, Birkstraat 26a. Omtrent dit v=i" zoek wordt advies uitgebracht door den Commandant der '/rijwillige Brandweer. o O&Zl Cilt „^0 i-icLcLj.' I O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 607