6 Afzender of voorsteller Korte inhoud Datum num mer 1190 1191 ed.Pro t .Bond Soes terberg 3.S.Gaas tra ,adm. van :|IIet dondsnuis'1 J.van der ."'op. Soest, van 'eede straat 30. 1192 1193 'r .Beuzel gemeente- bode. Seiae en te-3e ere ta :is. ieelt mede, dr t op de terreinen t Bondshuis van den Hed.Prot.Bondgel ,en aan de Amersfoortschestraatte Soe terberg een ware rattenplaag heerscht [verzoekt 111 atregelen te T ilien nemen 10 bestrijding dezer plaag. verzoekt terugbetaling van een bedra^ van f.4,25 negens door hem bet. nlde icos' voor het herstellen van zijn tuin, het geen noodzaxelijk was doordat d=ze tuir. eru weggespoeld door het afleiden v hemelwater in verb-nd met in uitvoering zijnde rioleerintosr;erken. e Technisch -.mb term ar belast met de m mslote fan adr de :^n de fan zij ;len, L 0» 11 o^j ding Openbare 'erken brengt hieroiatrerr ..-port uit en dedt mede dat de aanne-| mer bedoeld bedrag ad f.4,25 aan verzcej zal terugbetalen. ra de door vast^-stelde verhuizin heeft bez aar en ethouders osten ad f.lOC,-- en tegen ae vergoeu.11 voor oninghuur over Juni 1934 ad f.32,1 Be Secretaris brengt hierbij rapport uil in -en schrijven du. lo Sept.1934 ei. viseert tot vergoeding v.n f.145)-- er. 2taling van 1/12 van f.55°>" zijnde het be r; 0 dat aan den bode ;erd vergoc wégerïa vrij wonen, vuur en licht. Voort* stelt de Secretaris voor met den bode over-en té komen, dat de zeilen en lan caster gordijnen o> r de _,eueente vi 1- taxatie-prijs zullen worden overgenomen .ls de bode de ..onirm moet verlaten. op verzoete van den Secretaris, die steei verzoeken ontv agt van belanghebbende!, om de schade te regelen van ae afgebr - bosschen in de omgeving van het onni- - bosch, brengt de Voorzitter deze aancr| legunheid andermaal ter sprake. Ha -eni^e gedachten*^isseling wordt besli ten de taxatie van de ea.heide y. met 1.7c,-- te verminderen, waar door de eigenaren schadeloos ^esteld z4 ien kunnen .'5orden als volgt: .v.d.Hengel 9Ü»~~ J. antenaar 223,-- G. 'antenaar 438,89 een en xnder berekend volgens bij de notulen J deponeerden staat. oio ter tr^chi i"t t r...t 6 Sri] I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 609