YfxfZr. v iA\ gadering st lidmaaj rechtsche Afdeeling Aanmerkingen icsloten wordt niet treden en als lid hiervan kennis tot gexaelae vereeniging toe te geven aan het Bestuur. zoek tot nceel hor] 2eft in College en heden aan schril ig. 'J besloten wordt den eigenaar der woning Dorresteinweg 35 tv ian te schrijven de woning te verbeteren overeenkomstig iet advies van Bouw- en .Joningtoezicht en de gezondheids ■commissie. liet besluit dd. 29 mee. 1933 wordt ingetrokken. mede-eigj Jtrechtsclïl Deze is de gemeei] rbe tering] it ter maalde inl lening ibreidingl de Kerk- I ;nte Soes; I een af- jrzijerf- ;raat 20. j ss uitge-, snaar, be- j ;n woning- i: .eente- ;lfde kor installa :trische snte gegn iar is, dan de rabat- mdel ■engen wi; rerschil- ïnaar be- snst Open dd. 28 n de hieï .esloten wordt adressant er op te wijzen dat van eene V cJid Itoezegging tot verbetering van den ouden Utrechtscheweg [niets bekend is en de voorwaarden van de zijde der ge- aeente aanvaard zullen worden nagekomen, zoodra de grondj lan de gemeente is overgedragen. |De ontheffing wordt verleend conform het advies van den technisch ambtenaar .oouw- en .oningtoezicht. Kenniogenomen Het schrijven den raad mededeelen IA JL. Besloten wordt de werkzaamheden tot het najaar uit te stellen en hiervan kennis te geven aan den iechnisch Ambtenaar Openbare /erken met opdracht t.z.t. tijdig op deze zaak terug te komen. CV (Xs cJ 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 60