Afzender of voorsteller Kort i n n o u num mer 1193 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 r .S.Rosenbooz Advocaat en Procu reur te -.sterdam. 3e Afdeelin, e chinu ut cï. .r wasbedrijf. Bestuur Ver. tot bestrijding Soe st ...ïnis'cer var. Economischs Zaken.' Techn. ambtenaar Go. sbedri jf Souster Bestuur- dersbond. te 3o=st. 7i sser,3né- Ver hoeksee^ o en "Een School .,j/d 3ijbel" te Soest. jbrengt in herinnering dat de heeren L. Kriek en 3.Lam einde 1934- dienen af te itreden als lid .van de /Commissie van toe. :2icht op het Ygent schap der Arbeidsbe middeling p.e beide heeren ei ju ,L.tne0on een herbe noeming te aanvaarden. vraagt machtiging tot uitbreiding met 05 3 xioofdbuis in het 2e "eteringpad, |ke uitbreiding aan schilden zonder fi nancieel nadeel voor het bedrijf. Iverzoekt alsnog toekenning van een bij drage uit de gemeentekas, ingevolge de bepalingen der verordening op het verin nen van bijdragen, ter bestrijding v.; Ide T.B.C., t/b der patiënten: |Di jnbeek ,Talraalaan 28,ten bedrage v-m •jf .I03 'en hoeks tra ,Van Le.mep laan h jten bedra0e van f.45>5~j totaal f. 228,7* deelt mede dat na vo rtgezette bespre..i. de heer Geitenbeek genoegen heeft 0e....- men met het aangeboden bedra^ van f.~40< en ziet gaarne dit bedrag tg,, loet teneinde met'I.r.11 lias te kunnen af rekenen |zendt circulaire, verzoekende ziaa.tr ego ie te treffen ter bestrijding van de iep.g z i e k o t pe 'i'echniach Ambtezw-r be la st ..iet de lel jding van Openbare erken brengt hierom- jtrent rapport uit bij schrijven van 17 [September j.1. rio.547. |zendt ont'.erp-begr'o'oi?ing voor 1935- [verzoekt den Raad te besluiten tot het [inrichten van e enige speelplaatsen vom [kinderen in de dichts-bevolkte dijken. [verzoeken ontheffing van het verbod tot het berijden van den .driehoeks met .torrij tuigen be Inspecteur van Politie brengt omtro-lu deze verzoeken rapport uit. j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 615