L Volg num mer 1212 1213 1214 1215 l2ló 1217 Afzender of voorsteller Commissie Openbar erKen. 'i'ech vübtenaar 3 ou - en Joning- s 0 e i Gii o Techn. .molenaar wasbedrijf Je Voorzitter. V.Rauen, Stark Sa Go. Utrecht. Techn. ambtenaar Openbare 'erken. Datum Korte 1 n h o u brengt advies uit omtrent de aanbiedi..- gen betreffende verbetering van liet be staande torenuurwerk en levering van nieuw torenuurwerk. doet toenemen de resultaten van de spl sinten der complexen van het grondbe drijf voor de overboeking naar het na tuurreservaat. bericht, duo de kosten van de ver aar;, installatie in de nieune lok len der openbare U.D.üschool niet lager .estm kunnen worden. De gemeente-secretaris brengt hieromtrent verslag uit. brengt ter sprake of gebruik moet vor gemaakt van de bevoegdheid, als bedoeld in art.5 van de vet van 27 Juli 1934 Stbl.no.450. De Commissie Strafverordeningen advism gelet op de uit spraak .van de belangheb bende winkeliers om voor de winkels in tabak,broodbanket enz. en de s.^. slij terszaken den kaad de in genoemd art. vermelde verklaring te doen uitspreki.,. De Commissie heeft dit advies gegeven tegen li iet meerderheid'van stemmen (3 verzoekt de ten name der toemeente geste de rekening groot f.l53>7£ wegens aan C.Delt ^eleverde grauwacke kantkeien vol de werkzaamheden op het "Hart" te vol doen. De Commissie Openbare erken adviseert deze rekening niet te voldoen, .an^ezi? de desbetreffende leverantie heeft plas gehad aan C.Relt, die destijds as be last met de uitvoering der werxzaamheöfl met betrekicing tot den ;egenaanleg op Hart. verstrekt opgave van afstanden, waarop de leerlingen, vermeld op bijgaand en staat, v„n de Bngendaalschool af wonen* Ie sloten jre erke I: bij u e.: gedee ■uur geto b j hers Pesloten lings ij nge zie olenkac egc-ns h kbtenaa ieu e 1 upport m aen leen vol, ft.. 6 Ju li f.310 C j ïf orm Itr fvei tellen 1' veria onform ordt bei erichtei ig |iul. "tl 6 3-cl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 619