Volg num mer Afzender ot voorsteller I Datu IO7 108 IO9 110 111 112 Bestuur Chr. Ver. Buitenzorg. Soest. Gedeputeerde Sta ten. Techn. Ambtenaar van het ^asbedrij Techn. Ambtenaar Openbare /erken. IT.V.Bitumenweg te Utrecht. beder1.Kolonisatie Ver. Kieuw Guinea Korte 1 n n o u bericht accoord te gaan met de voorwaar den tot grondruiling medegedeeld bij schrijven van 10 Jan. j.1. mits de door P. '/.Buin Jrbekostigden aanleg van de 'aterleiding in den Braamweg wordt te rugbetaald. verzoeken het raadsbesluit van 3 Aei 1933 inzake voorbereiding van een uit breidingsplan in dien zin te wijzigen, dat het besluit wordt ingetrokken voor zooveel betreft de gedeelten der gemeen te, waarvoor geen uitbreidingsplan wordt voorbereid zendt kostenberekening voor het aanbren gen van gasverwarming in de brandweerga rage en van het gymnastieklokaal incl. kleedruimte te Soesterberg. deelt m^de dat aan K.J.P.diss en H.C. lijnands, aannemers van de verbouwing der gymnastieklokalen bij de o.l. scho llen te Soest en Soesterberg, de laatste termiji der aannemingssom, zijnde een be-' drag van f.209»-**» kan worden uitbetaald deeJt mede er geen genoegen mee te kunne nemen, dat de betaling van de door haar geleverde teerslakken nog langer wordt uitgesteld en deelt bovendien nog mede dat zij bij langer uitstel van betaling zich genoodzaakt ziet vanaf 1 Januari 193A 6 rente in rekening te brengen. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte en een fancy-fair. I Beslot ter lei van e e 5 eg ir. dat ei /oorts iheid i Jr. ti zen ds gedekt Ie rzoc werkir lAan de van 3 hiern< Beslob zendei deze den a( vies IBeslO' •f.209 Beslo van f Ijhet r onder Beslo lecte emigr regee eenig me ene

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 61