I Yfat, lies- VJ\: BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen |esloten ••"ordt conform liet advies van de commissie o ,end - ie erken aan de firma Addicks te Amsterdam te vragen, bij uitvoering van de door haar voorgestelde verbeteriing 0edeeltelijke vernieuwing ee luur gegeven wordt herstelling sv;e en 200 ja, voor wel k garandeert. :i garantie van e enigen n tijd de firi ^sloten ordt de resultaten te verwerken in een be^roo- L.tsv:ij2iging en de overboeking den ad voor te stelle Jol( Ai een igeaien bij toepassing van verwarming door middel van teniet 0uan aan vergoedm^ ordt besloten den TechnisjCi twele nkachels het voordeel sal ns het stoken der kachels enuar bij he. Gasbedrijf opdrach e lokalen der U.L.C. school een ,_..sver e aan te brengen voor de op^e^even som port .17 .-.u^ustus 1934) uen .aa^u voorts een verhoogd orediet anvru^en het- volgens rapport technisch .ambtenaar Openbare erken! 6 Juli I934 zal moeten bedragen f.608,-- - f»377>54 .310,46 rond f.315,--. v' MH'S, even in ee armingsinstal groot f.688 jjform het advies der meerderheid van de Commissie trafverordeningen wordt besloten aan den Aaad voor te nllen de in art.5 der et van k7 Juli 1934 Jtbl. no. vermelde verklaring uit te spreken. l^J/- fonform het advies [Oi'at besloten de ^richtendat de Ping ,er Coi^iissxe voor openbare erixen .V. muen 3t rk Co. te Utrecht te eme-nte niet tot betaling der reke- root f.153,72 m,n ovexg .an als lijnde onver sciiul- heer en fatijn en „dttooy komen ter vergadering, voor 4 plegen van overlég. -trent de besprekingen sijn aanteeneningen gehouden en 1v pdeponeerd in het dossier. Öi 4. LöU k.J.1 f 4 1 in u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 620