f 1220 1221 1222 1223 Te chnAmb teru. ,r 3ou - en /oning- u o e z i c nt J.Xiondon, archi tect te Hilversum. Gommisse ..oenbar erken Techn. Ambtenaar üpenbare 'Terken. iecnn. Ambtenaar houw- en oning- uoezicnu i'echn. Ambtenaar belast met de boek houding van open- j bare erken. bericht omtrent het verzoek Riet, Plusueg 2 5 om aankoop dien weg gelegen terrein, kad straal nend als sectie D.no.1726. Je oppervli te .aal ongeveer 720 L2 bedragenmar'i Irekening is gehouden met een crxix£scuh ding van 4 meter. |Oe Commissie urondbedrijf adviseert d. [verkoopprijs te.,bepalen op f.2,-- pe. jdoet toekomen c en specificatie der hen verschuldigde presentiegelden voor de joordeeling van bouwontwerpen over het tijdvak 5 aart t/m 2 Juli 1934 ten be- jdrage van f.264,--. jdcelt mede zich niet te aun..en vereeni- stel 02a het weg vak Trie v n een verlichting d 0; 1 iddel ven 'Philvr .''1 am .en te voorzie,,, igen met het voo jhalte Soestdijk l-sao ten id adv oi^ens I de nu rdoor 49," vraagt machtiging tot afrastering van d ikueekerij a n het z.ö. _,zelsveldvsaar- |van de kosten ongeveer f.110,-- zullen bedraden. ibericht naar aanleiding van het verzoenj ivan J. '.Penning om afrekening terzake van grondaankoop, ingevolge raadsbeslui van 13 haart 1926» 3e afd. n0. 5~3-16i dat door genoemden heer Penning nog 2l3; l .2 zal moeten worden betaald. -deelt mede dat aan de h.V. v/h Gebr. igenbirk te Laren, aanneemster van beste. |no.6, kan worden uitbetaald de le terui, jder aannemingssom betreffende het aanlei |gen van den .,ostweg, de v. eedestraat, hen Veldweg en den Belvedère eg, zijnde 4p '0 van(f. 11.675»-- - f 95^°pis ff .4Ü2ó,25 esloten foor dit ssioten aarui t Isente v t ui tb {root f. i ixOófc;;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 623