Volg- num- 1 Afzender of voorsteller mer Datum 1224 1225 122Ó 1227 122Ö -ie Voorzitter. i'echn. Ambtenaar Openbare erken. ..Jonker, van destraat 9C> ;ee- mirecteur van den iop ografi s ene n .dienst ie erin. Ambtenaar houw- en Woning toezicht Korte 1 n n o u u-t-t-z ie rijwx Li den voors" deelt mede, dat in de Commissie Str< veroraeningen door twee leden is ge vraagd of niet toepassing kan nordenJ geven aan art. 16 lid 3 van het Aotor- ti jwiel-reglementzulks met dien ver stande, dat b.v. stilstaande motorrij. tuigen 's avonds niet overeenkomstig noernd art. verlicht behoeven te woruea wanneer zij zich bevinden op een be.r den afstand van een brandende lantaar deelt naar aanleiding van het verzoer der Vereeniging "Soest duid" 0111 uitbrl ding der straatverlichting langs de Lenneplaan, mede, dat door nem binnen kort nadere voorstellen zullen worden gedaan betreffende uitbreiding der straatverlichting in de gemeente. verzoent namens zijn opdrachtgever i_ dre! van Suijdarn te mogen vernemen of ^oed-Brden ve keuring ka/i ;o_'.ien verkregen op z eiding gediend plan voor den bouv. van 3 dutbifj-ding i le woningen aan de Vosseveldlaanseclj 0.1887. omtrent deze zaak wordt advies uitge-| bracht door den technisch ambtenaar, last met de leiding van hou-;- en for.ifl toezicht zijn biedt gelegenheid om bij de door- dienst voor 1935 verkrijgbaar te stel len wandelkaart "vliegkamp Soestercerj een door de gemeente samen te stellen gids, vlugschriftje of dergelijks, w telocs aan de afnemers van deze kaart te doen medezenden. In bevestigend t6 val zou hij dan ^.z.t. voorloopig ovei een po-tal ex. v or dit doel willen b] schikken in ae aa bericht omtrent het ma van Breuxelen en verzoek van de - euffels om aantoj van een stuk gronds, gelegen aan den Kostverlorenweghoek he okeringhstr kadastraal bekend als sectie H.no.löl he commissie acht enkel het plan - a1 vaardbaarwaarbij alsdan de in het rapport van den -.echnisch .Unbtenaar 0 noemde ruiling zal moeten plaats vind' M- ae x 1: l-n confc Oi'il 10

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 625