Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u 1229 1230 1231 1232 C.Bul en t.de Vaal LtAoppenlaan 7 Soesterberg. Te clin-Lub t enaar Bouw- en j oning- toezicht i'echn. Ambtenaar Bouw- en oning- toezicht E.van meden, Soest. verzoeken te mogen vernemen of het ter rein, geleden aan de Lthoppenlaanhej Banningstraat in aanmerking komt voor sloten bouw ;ulks in verband met hei voorbereiding zijnde ontwerp-uitbreidi plan. Je technisch ambtenaar, belast de leiding van Bouw- en oningtoeziciit brengt advies uit omtrent de hierbeuoe de aangelegenheid. bericht naar a inleiding van het verzoe jvan de fa. ^olthoff en nasch te Bus bi jom op het aan de Schrikslaan gelegen Irein, kadastraal bekend als sectie E.n '2924 een dubbel woonhuis te mogen boui jmet inachtneming van een open ruimte |de zijerfafscheiding van 2.60 meter, jje Commissie Uitbreidingsplan adviseer (zich aan het ontwerp-uitbreidingsplarI houden en het verzoek mitsdien af te zen bericht omtrent het verzoek van e.van Egdom om op het aan den Ualienkamppels weg gelegen perceel C.no.1231 nog 2 du; bele woningen te mogen bouwen, waarbij met een open ruimte tot de zijaf scheid gen van 2/é meter wordt volstaan. Je Commissie Uitbreidingsplan advise zich te houden aan het ontwerp-uitbrei dingsplan en het verzoek mitsdien ai wijzen. verzoekt de vereischte maximum open ru te van de te bouwen perceelen aan de Hartmanlaan tot aan de zijerfafscheiai gen terug te brengen van 4 meter op 2a meter. je Technisch Ambtenaar Bouw- en oning toezicht deelt dd. 19 dept. 1934 no.2^ 30 mede, dat het ontserp-uitbreidings-j plan eerst zal moeten worden gewijzigd Je Commissie Uitbreidingsplan adviseer zich te houden aan het ontwerp-uitbreij dingsulan en het verzoek mitsdien af t! wijzen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 627