Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer 1233 1234 1235 1236 r. ..Juin Jr.Spoor straat 31 vOcSt. ju.Alerkx, namens .de Leeuw, Bornec s ra Li c o i-üS ter* cL -1 e c hnAm D t e na ar Bouw- en toezicht iechn. Ambtenaar bouw- en woning toezicht Korte inhoud verzoekt ontheffing v.,n het beo .alde i artikel 15 der bouwverordening voor h bouw van een blok van vier oningen on der één kapop een terrein, gelegen den Braamweg, kadastraal bekend gemeed Soest, in sectie J.1Ö2Ó ged. Omtrent dit verzoek wordt rapport uiig bracht door den technisch ambtenaar, o llast met de leiding van Bouvt- en 'onin toezicht •Je Commissie Uitbreidingsplan adviseer izich te houden aan -iet ontwerp-uitbrei idingsplan en de gevraagde ontheffing weigeren. verzoeKt ontheffing van het bepaalde artikel 15 der bouwverordening, voor a bouw van een blok van vier woningen on der één icap op een terrein, 0elegen - den Br aam'; eguad straal bemand geme.E Soest, in sectie J.II9I-I2O7. Omtrent deze z ak .ordt rapport uittoe- bracht door den technisch ambtenaar, 0 en onn last met de leiding van Jou;.' toezicht Je Commissie Uitbreidingsplan adviseei zich te houden aan het ontwerp-uitbrei din^splan en de gevraagde ontheffing weigeren bericht omtrent de aanvrage van om aankoop van een terrein kadastraal kend als sectie H.no.878 en 153^ en ge legen aan den ilartweg. Med® in verb n. met het ontwer >-uitbreidingsplan word geadviseerd op het verzoen van den ne Llan niet in te gaan. je Commissie Uitbreidingsplan kan zie met het advies van den technisch anöte naar vereenigen. gronds "A als bericht omtrent het verzoek van L.y&n den Berg, wonende te Soest, ..oninginne laan 72 om huur van een stuk den Akkerweg, kadastraal bezend tie H.no.5043 en groot 57° ^2' Je Commissie urondbedrijf heeft in ee- ginsel tegen verhuring voor f.10,-- jj.ar bezwaar. nform he< r ;oez cif orm hei sloten wc Sloten wo muur van geen be - eSC

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 629