Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1 123Ê 1240 1241 Je Voorzitter. v.a. erii 5 o e 3 o| je Voorzitter. Voorzi eter van dei Bond van. lederlanc. sche Handelaren i4 Brandstoffen, afd. fechnAxutotenaar Bou;> en ;oning- geeft in overweging den Raad voor te stellen de vergoeding van de leden van ae schattingscommieeie te bepalen als jvolgt voor e en volledige (vijfjaarlijksche,i xatie f.75»-- per persoon; ivoor een "bijzondere (speciale) taxatie Per persoon per ochtend. of mi ivoor een "bijzondere (speciale) taxatie f.lü,-- per persoon voor een ^eheelei. Je Commissie drondbeanjf kan zich ...e deze re,,elin tdeelt mede dat de gemeenteponp geen jmeer geeft en verzoekt de pomp in orae te laten maken. Je iechnisch Ambtenaar belast met de i ding Openbare .erken deelt mede dat jkosten van het aanbrengen van verbeter jgen van de pomp f. 1C2,9'0 zullen bedim0 brengt nogmaals ter sprake het voorst van Burgemeester en .ethouders inzake toekenning van schadevergoeding aan ca &e personen voor afgebrande bosschen je Coinmissie Grondbedrijf kcui zien m™ dit voorstel niet vereenigen. Je Com.1 sie, welke niet overtuigd is, dat de me ente voor den boschbrand aansprakel heia heeft re aanvaarden, ^oeft in ov v?eging e^n rechtsgeding af te wachten deelt mede dat door de afdeeling met gemeene stemmen besloten is dat overe komstig de beschermende bepalingen, de algeheele leverantie van br ndstoffen ben behoeve van de gemeente en hare i. stellingen, aan de firma Van de 'ijn,_ Ibehoort te worden toegewezen. geeft in overweging in ruil van het J de Paulus Potterl-~..an gelegen perceel I no.4o09, groot ongeveer 665 J2 aan den heer i,.Hornsveld in eigendom af te sik her aan de Pieter de Hooghlaan ^ele^11 perceel H.no.48l2. Bij deze ruil zou volgens den x'echnis ambtenaar de voorwaarde moeten worden Oenomen, dat de open ruimte tot de zij erfafscheidingen ten minste 4 meter 2a bedragen. onform h( vorens dé uren, zaJ aan elks ar- zienint te br ei- sloten k zenden e het vooi schrijd Dtenar C firma Va odige hoe :e levei chtingen den Raa rnsveld c i 00 v 3 o COw2jXCi1o

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 631