Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 1^44 .Je Zoorzitter. 1245 -je Voorzitter 1246 ve Voorzitter 1247 Je Voorzitter. 1243 e chnAmh t e na ar openbare erken. Korte inhoud stelt voor de navolgende verordening dej raad ter vaststelling aan te bieden: verordening rot vaststelling van nornej in acht te nemen bij toekenning van v-l goeding ingevolge art.13 der Lager-ün- dervJi j sv.et 1920. brengt in herinner Burgemeester en e jari 1934, le afd 1 om bij de behandel 1935 ^-e mogelijkhe zien gelden ter be voor een grondige plaats van de O.L. laan. ing het schrijven v,.i thouders van 23 I no.3309 aan den r ad ing der begrooting id onder de oogen te schikking te stellen verbetering der speh school aan de Beetz- orde de vr; in werking iag of de wera- gesteld dient stelt aan de verschaffing te v,orden. Indien de werkverschaffing zal moeten aanvangen stelt de Voorzitter voor in den raad mede te deelen dat de ermver- schaffing 22 uctober a.s. zal aanvangen Ais objecten worden aangewezen: le. voortzetting van de ontginning v .n woeste gronden aan de ^osstraat waarvoor crediet- aanwezig; 2e. uitbreiding v..a de "erken ,an het z .g. Aoschplan waarvoor een «rediet| an te vragen groot 1.6450,-- voor loon en sociale kosten en f.355' voor materialen,of rondf 10.000 i stelt aan de orde de vaststelling van de aanbeveling aan--den Baad bedoeld ir. art.113 eerste lid der Gemeentewet ter l benoeming van een gemeente-ontvanger. besloten g üctob bis door ideelt mede, dat door hem prijsopgave B gevraagd voor het buitenschilderwerk van de school aan de Beetzl .an en ver- izoent machtiging het schilderwerk aan iB.J.Sukkel op te dragen voor f.180,-"* Et alge ra steld Begte: deeli; aldaa: p. Schmi' Vinan- daar 1= aanbevi l-ad wordt 0evraa^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 637