1 l\- X 7J BESLISSING Afdeelina A Aanmerkinqen en No. i a Leden m nor j l v n iger-On- Lsloten wordt den raad dienovereenkomstig voor te stel ten. ftJj feesloten wordt den raad voor te s cellen bij de behande-, ft ling van de begrooting 1935 voor nevenvermeld doel over- jcoiconistig net advies van den technisch Ambtenaar van V 200 kenbare .'ernen een post uit te trekken van i.1900,--. pesloten v»ordt de v;erKverschaffing te doen aanvangen opj J ictober a.s. en aan den raad voorstellen te doen ils door den Voorzitter oangégeven. t algemeene stemmen wordt de volgende aanbeveling vast- f ofj. Hegter ïheodorua Johannes msaam&rcornmics aan de afi-/Vtd. Slik deeling financiën ter secretarie van doest, tonende alda ar ochmitz Albert hendrinus, commies aan de afdeelin0 I 'inaiciën ter secretarie v.~n Amersfoort.onende al daar v aanbeveling met alle sollicitatiëstukjcen zullen den ».ad orden .angeboden. opvraagde machtiging .ordt verleerr s aexa: (J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 638