Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 1249 125° 1251 1252 1253 1254 1255 .li e r s t aanw e 2.e nd Ingenieur van het 2e G e n i e-C ommend e - ment te Amersfoor bestuur van "Soes^ Vooruit". i ïechn. ambtenaar Openbare .erKen. Gistrictsverif ica teur der Vereeni- ging van Ileder- landsche gemeen ten .xfdeeling finan ciën de stuur Chr.U.L.C school. Techn .Ambtenaar Gasbedrijf deelt mede is om voor dat er geen dringende rekening van het hija ree brand- singels om de militaire terreinen te iSoesterberg te doen aanleggen en dat zo der machtiging van den inister v n .t- jfensie de hoeveelheid van 20v, .3ge ineend in de overeenkomst van 8 ^aart 1932, niet tot 1000 i-3 kan morden opge voerd. Voorts wordt medegedeeld dat u jde voorwaarde, genoemd onder 2e vn de I overeenkomst van 24 Gept. I93Oniet is 'voldaan daar de gegraven kuilen thans jiiog niet zijn gedicht, tenslotte wordt] bericht verzocht welke hoeveelheid gr in thans op urond van de verleende vermurw jning, reeds door de gemeente is vu egge- voerd deelt mede vel interesse te hebben voor een klok op het raadhuis, doch dat de geldmiddelen niet toelaten tot aankoo; van het torenuurwerk daarvoor over te gaan. Voorts wordt verzocht over te gm tot afdoende reparatie van het t.orenuurj werk in de —erkebuurt brengt advies uit omtrent het verzot, van de /ereeniging "Soest Zuid" om een1 beter groeiende beplanting aan te bren gen langs de Van Lenneplaan. idoet toekomen proces-verbaal van de .g- neming van kas en boenen van den genees te-ontvanger op 1 October 1934. adviseert de rente te betalen door l-o- ningbouwvereenigingen en -stichtingen voor in rekening-courant opgenomen ge- den gedurende het 3e kwartaal 1934» vast te stellen o\ vraagt wettelijk voorgeschreven medevrij ring voor aanschaffing van 2 schoolban ken wegens stijging van het aantal l&eIl lingen in het hoogste leerjaar. zendt rapport omtrent het stoken dei e verwarming in het gebouw van Openbax erken en in de met gasverwarmde scn^ len, en adviseert een wijziging der rieven voor gaslevering. J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 639