jv< Afzender of voorsteller Korte i n h o Daturr, num mer 113 114 115 d.Hoogland. lalt- serweg Biltho- ven. Bi jksinspecteur der '-Ierkverschaf f ing /ethouder Openbare! .Verken erzoekt ontheffing van het 'bepaalde in (artikel 13 der "bouwverordening voor den (bouw van 1 blok van 3 woningen op een terrein, gelegen aan de Stadhouderslaan kadastraal bekend in sectie A.234 ged. I Omtrent dit verzoek wordt advies uitge- bracht door den technisch ambtenaar, be-^ last met de leiding van bouw- en woning-I toezicht. deelt tijdens de vergadering op een vraag van den Voorzitter mede: jle. dat de toekenning van gereedschaptoa slag aan tewerkgestelden scliriftelij t moet worden aangevraagd. |2e. dat het verleenen van wer kver lof om gewichtige redenen met doorbetaling t van loon mag worden toegestaan, wan neer de daaraan verbonden kosten ge heel voor rekening der gemeente wor den genomen. deelt mede dat i.Jekel, Braamweg 54 hem verzocht heeft om schadevergoeding we gens te laat opzegging van zijn dienst verband bij het Soester Natuurbad, be Secretaris weet te verklaren dat zul-! (inderdaad het geval is geweest en dat ■/ethouder Van Buren destijds voornemens jwas den betrokkene nog een week werk te ilaten verrichten tegen f.20,--. Bit is nimmer geschied. .Q r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 63