ik. /yu//^ AU. ie reden j k brand- nen te en dat <jo r van -3 jiuaart ien opbe 3 van de niet i a thans te v,ordt aeid grim 3 ver^ur; 3 weg.ge - doen vco] dat de aankoop )ver te =r te ga torenuui rerzoe 1 om een te brerr m de up in gemeen .oor o- itin^en men gel' ■934, t medev.ei thoolbaii' ital l6eI n der 0 1 enbare ie sch°' der ta' ..sloten wordt niet verder op deze zaan in oe gaan en ten dechnisch Ambtenaar van openbare if erken mede te dee- Len dat nog niet is voldaan aan de voorgaarde sub 2 van tvj ie overeenkomst van ^4 September 193^, met opdracht a .raan alsnog te, voldoen. fan het schrijven ordt kennis genomen, 1* M V i 'J- an het schrijven wordt mennis genomen en besloten te jpz ,x,oneer en. esloten vJordt aan uedeputeerde Staten en den .oad ter g .ennisnemin^ mede te deelen. je rekening-courant ••ante ,,ordt vastgesteld op 3 A en raad voorstellen de gevraagde mede erking te vex*- Lpenen 1/ a- V 177 4 - lelottn w ordt den raad voor te stellen het raadsbesluit Pn g4 juni 1931, le afdeeling no.2025 a^n te vullen h pereenkomstig het advies van den .technisch Ambtenaar **11 b J het gasbedrijf en de gascommissie i da ij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 640