Volg- j num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 12?6 1-57 125Ö 125 J v 12Ó0 1261 Centraal verifica tie-bureau s-Gra- venha^e a. ed .Li dd en stand s- uaiu Amsterd-m. Je Voorzitter je Voorzitter. Hüofa 2e afdeelin^ u-a sc Oi.aii 3 s x c (zendt rapport van de controle der jaar rekening 1933 van het gasbedrijf. jdeelt mede dat per 3 October jschrijving openstaat op de 4 jning .delft 1934, waarbij een recht v;.n voorkeur kan «orden uitgeoefend door hoi ders van aflosbaar gestelde obligaties der 4/ïi leening 1930. pe gemeente bezit 1 obligatie a flOt (der leening 1930. e roers van inschrijving bedraagt 100,3 geeft in overweging den Laad voor te uk den de aanvrage der Stichting EngendaalJ school dd. 19 Juli 1934 om medewerking tot vergrooting van de rijwielbergplaatj te weigeren, omdat de aanvrage geacht moet worden de normale eischen aan het geven van la0er onderwijs te stellen, te overschrijden, terwijl voorts de ve klaring als bedoeld in art.73 li®- 3 oe~ treffende breekt. ae te storten waarborgsom on stelt aan de orue de behandeling van aej begrooting 1935 voor het gasbedrijf t inmiddels ingekomen rapport van dascommissie dd. 28 September 1?34. en de zendt voorstel in van technisch Ambtenaaj Openbare ferken inzage vergoeding voor schoonmaak van schoollokalen in verband] met inkwartiering 20/21 September 1934» 1 welke niet heeft plaats gehad. deelt mede zich te kunnen vereenigen het voornemen om in de twee nieuwe lok/ len der Openbare U.aj.0. 3Chool een gasin stallatie aan te brengen, /oor de uit voering is noodig een creaiet groot f688 et s Cls Xri"i geldlee-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 641