jA BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen pen naad voor te stellen de jaarstukken' voorloopig vast DcJ-f- t stellen. V Ijsloten wordt voor een "bedrag van één duizend gulden |an het recht van voorkeur gebruik, te naken en in te lóiirij ven let desbetreffend ontwerp-besluit zal den Haad ter vast stelling .orden aangeboden. V aJ J V t,Ijo3. adviezen der eascommissie met "betrekking tot de ont- I |erj-begrooting 1935 .-.orden öeheel door de vergadering /?t*. /*/i, vergenomen en voorts besloten de ontv.erp-begrooting mem achtneming der wijzigingen aen raad ter vaststelling j a.n te bieden. |e3loten Jordt de ontvangen inkwartieringsgelden n.1. |oor de school ..erke buurt ad f.l6,8ü en voor de school in de Seetzlaan ad f.13,70 als vergoeding voor extra |choonmaken en inrichten der lokalen aan de ;erkvrou .en =r respectievelijke scholen u_t te keeren. ior toekenning van een vergoeding v-n f10- - mn de ijzondere scholen in het rapport vermeld, bestaat n-ar iet oordeel van het College geen reden, aangezien ook pze scholen inkwartiering\_;eld hebben, ontvangen. langtzien blijkt dat het crediet voor den bou der lok. lèn genoeg toereikend is, wordt met intrekking van het be-: t Jluit van 25 September j.1. besloten voor de gasinstallap lie een nieuw crediet den haad aan te vraben. pvens wordt besloten -an net ü-asbenrijf opdracht te ge-| pa voor de levering der installatie tot een maximum prijs van f.688,--.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 642