Volg- num- Afzender of voorsteller mer 12Ó2 12qB 12Ó4 12óo I2Ó7 hV.Fabriek lorenl uur\;verken Y/h JHi Addicks 2n. Am-j sterdam. Techn. .u..oöena,.r üpenb re erken. ï'ecir.uü'b ten .ar Bou - en onin^,- toezicht xl^.oymn astiek- en xthletiek-Ver- Coester- oer. m.ae uroüï. heur-j waaraer te .uners-| foort Commandant V-.n het Landstormver hand te Utrecht. jOeelt mede dat de eventueel aan te brcn !0en -ijziöin0 ,an het torenuur ,erk een (blijvende verbetering zal geven en d:.t I zij voor den goeden gang van het uur ;er na afloop van het werk gaarne 3 jaar volledige garantie* v;il verleenen. joet een voorstel mét betrekking tot a nbrengen van verlichting langs de :hn jningstraat. biedt ter behandeling aan eeniLe verzoe1 ken om bouwvergunning vergezeld van noodige teekeningen en adviezen. vraagt ontheffing v..n de .verbodsbepuiin1 0en der inkelslui tissue t t.a.v. een fancy-fairte houden op 4,5 erj Oct. s. te jOtster oerg en toe te st an c. .tj deze geopend is tot 12 uur des nami-hg (zendt exploit inzake A.A.v.d.Zouwen en verzoekt de kosten daarvan ad f.lj,35 iaan hem te doen toekomen onder opgave i van rernrtoirenu^ers. vraagt om voor het vooroefeningsinsti- tuut gebruik te moben maken van het ter rein ^ele^en zuid-westelijk van de ipoöj str at en noord-gestelijr. v n de oien straat en wel des Vrijdags van 19 - et 1 uur en des zaterdags van lp - 10 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 645