Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datu m K o r i e i n h o u l2ód 12Ó9 Techn.-Uiib tenaar Jou - en oning- toezicht V. hollandsche Jrediet- ..lts oh. pij .misterdam Je Voorzitter. x.ed.- iaden stands bericht naar aanleiding van een vraab van makel-ar Redeman, dat de door dezen bedoelde grond -an den Bngweg en Verl. Talraal an, kadastraal benend als secnt ...4315 en 47'/ó in verband Liet het ont- ;erp-uitbreidingsplan niet als bou .ter rein kan viorden veraocht. ziet g arne remise ad i'. 163,IC ten gurJ ste van A.A.v.d.douwen tegemoet. stelt opnieuw -.ar. de orde van de bouwaanvra^e van de behandfeliiij van Breuneles Dsckeringhstraat 15 alhiervoor den böuv; v_,n drie woonhuizen onder een mp aan den Vinkenweg t. anvrage x:0.1/9j Je Technisch .unbten.-ar Bouwtoezicht rapporteert da. 22 u^ustus 1934 tot •weigering der aangevraagde ver0unnint op Orond dat de scho^nheidscommissic 0, aesthetische gronden adviseert tot ai- wij zing. Bij oesluit van het College da. 2o be; teuber j._. erd op dien prond afwij- zend beschikt op genoemde bouwaanvraöej Je Voorzitter deelt mededat deze i- vijzende beschikking hem is ontgaan s halve hij deze aangelegenheid opnieu in behandeling brengt, ne vergadering aan zich met het advies der schoonheidscommissie niet vereo i- 0en en acht het verzoen wel voor irv 11 ligin^ vatbaar, .lhoe el door den h bij zijn besluit van 29 novembe'r 1/33 onthei'i'in0 is verleend van art.lp der bouwverordening ten behoeve van den co» van 1 blok van 6 en 3 bloaken van vier ioningen meent de vergadering d_,t a.j den thans voorgesteldexi bouw geen be zwaar bestaat op Orond van de omstand! heidj dat de mindere bouw in de meerde re bouw volgens het ontheffingsbesluit ligt opgesloten. deelt ..„ede dat 00 9 October a.s. de schrijvin^ openstaat op de 3,4 a gelu leening 1934, a der provincie GÖj der land, waarbij een recht van voorkeu wordt toegekend aan de houders van ie per 1 December 1934 aflosbaar ^estelde 4/2 ,j obligaties der leening 1933. lj/W licr.L\xL .i. - ii'üOOiT bOt tj t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 647