u. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen aaide in voor den op een derslaan 34 gea. s uitge-I naar, be- n woning- een dschaptoe hrif telij J er lof om betaling aanmn- osten ge- ent e wor- g 54 hem ing we- aienst- ad dat zul. en dat ornemens werk te Dit is besloten wordt den Raad voor te stellen de gevraagde p?jj ontheffing te verleenen overeenkomstig het advies Tech nisch Ambtenaar bouw- en .'/oning toezicht Tot uitvoering van het nevenstaande zal worden overgegaan. J/yS Besloten wordt aan A.Jekel mede te deelen dat het Colle ge hem alsnog wil schadeloos stellen met betaling van f.10,--. Bat hij over dit bedrag kan beschikken wanneer hij medegedeeld heeft dat hij met deze regeling genoegen neemt. Be kosten te brengen ten laste van het natuurbad reke ning 1933. 1c

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 64