j-y* BESLISSING Afdeeiing en No. te slot en wordt de zaal op den Dinsdagavond van 8 tot lij lur ó«r beschikking te stellen tegen betaling van de ge4 lruikeli jke vergoeding en onder verplichting van ^oed i W nderhoud van de z al. [terts aan net 3estuur ireïedeelen uat de .aeuDelen en stellen eigendom zijn van .«G.A.Y.J. ~n oïxtrent een rentueel gebruik d. arvan vooraf overleg ;.oet worden [epleegd riet het Bestuur dier y.rt uigin^ zocht zal orden spoedig te berichten of van de zaa. [struik zal worden gemaaut. Aanmerkingen ingezien de zaal nob slechts op den zaterdagavond be- jchik ede ;baar is ordt besloten aan net voorloopi Bestuur te :lendat op zaterdagavond van tot 11 uur l& li j loet |in^ 0 0 u r tii iCcin oicL0ii öiiicioLi5.c o 0 0 n d.0 ^eOPUl ice veruO0dino en onder voorwaarde v .n Ooe& onder der a a a 1 ens mede te ueeien dat de xieuoelen en coestexien igendoiz zijn van en het gebruik daarvan geschieden na overlég niet het Bestuu: dier vereeni verplaatsing van den toi.i :ordt .marde van betling der oosten toegv ad f onuer -> voorgaarden lorden vastgesteld overeennoizsti,net I .nept hiernevens .Is looats wordt besloten gen tijdens de a.s. |etalen V'.n zij x.x0e bcvoeea an den Minister machtiging te werkverschaffing een uurloon te uur .net dien verstande, dat als- n de Zaterdagvoormiddag niet ge ;erkt ordt en de aern-j loizen ^ele^enheid ..rijgen dien dab era te zoeken. Lid i tilt i*c U 6 Ha). ,jO je.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 650