Afzender of voorsteller Datum inhoud Kort num mer 1290 1293 1295 7. Arnhemsciie ia- terleiding haatschap pij 1291 1292 1294 7.7. van Riet. Plas Is 2p Soest. noofdbestuur v.d. xlg.led .Bouwarbei 1 er sb ond ABOUW rakarb e i d er sb 0 nd ,edC ar .Bouv.arbei Ter sbond .C.Zonneveld Soest A.B10 ener Amer s - oortschestraat 21 üO st 7.Pe tr 01 euu j -he Texas Company vraagt vergunning tot net doortre.. en Vi-n de laiding in den 3mariwieg en Tm.s-! neg tot aan den 'ieideweg en aansluit!., op de buisleiding in dien eg. j Je Technisch mabtenaar belast reet de leiding .Openbare 'erken adviseert j vraagde verdunning te verlaenen, en ovd J te gaan tot het bijplaatsen van et.. brand kraan op de leiding in den Tl svp- I vraagt uitbreiding 'der waterleiding in den Plas eg [De Technisch Ambtenaar belast met de ia ■i ding-Openbare er.men brengt omtrent dei aangelegenheid advies ui t bij schrijve]] dd. 8 October j.1. no.628. brengen nogmaals ter kermis het komend conilict bij de Ta. Zanen, aanneemster, van de vegverbetering te Soest, ze pa troon betaalt f.0,40 per uur, terwijl voor dit soort er.-: f.( ,44 moet or .en] betaald. Verzocht wordt den aannemer ts bewegen zijn standpunt in deze te 111=1 herzien, aangezien anders de arbeid hoogst waarschijnlijk niet hervat zal worden klaagt over kwaliteit crisis marg r.m: De 4 pakjes waarover klacht gaat, tertj gehaald, /an ondeugdelijk blijkt nietig enscht len? men deze zaak verder te be.iaiuJ verzoekt vergunning tot de opricht—u van «en fabriek ter vervaardiging van reu-, aters, tandpasta, ore.-es en pc,odt-1 op/in het perceel, ^elegen aan d- foortschestraatkadastraal bekend in sectie k.1375* verzoe-t vergunning tod .;ijzi0ing vz de best-ande ond er gr ondsche benzinettë" .aarplaats met oovengrondsche af tap z;- richting, door plaatsing van' een .-Inc- trische benzinepomp, zulks ter vervan ging der bestaande hebdpomp op =.n z; het perceel, sectie ^,.1900ge leg en de .uiersfoortscues*raat ko.2a. Omtrent dit verzoek is advies uitgetild door den 'commandant der Vrijwillige' Brandweer te Soesterberg en den fcecü' nisch ambtenaar, belast met de leid-1116 van gou - en ;onin- toe-icht. 0 i 1 O-jt. o.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 659