Volg num mer 1296 1297 I29Ö 1299 130C 1301 1302 Afzender of voorsteller Datum Hoofdinspecteur d er .-„r 1)Insp e c t i e Utr e cht -r e chi «m - 0 i» en uur Hou.;- en ionine,- toezicht Bestuur *R.K»Scho len te tioust (pa rochie etrus en - aulus,. utl'.Landre 1 s* venhar, e •dra lechn. mhten .ar Openbare eruen Centrale' nerkgS' vers- lisicobann Inspecteur Lager Onder ij s Korte inhoud d^elt nedodat ..et hem toegezonden erp der aan _i.de Haan, wonende Amers foort schestraat 70a te verleenen ver nin0 bot de oprichting van een onrrr/se. riefabriek, op/in het perceel, Amersfoo] sciustraat 70a, kadastraal bekend in se< tie 0.1853 tLLh/ wijziging 'behoeft om cJ naleving van de eischen, gesteld kr ch-j tens de Veiligheids vet niet onmogelijk te maken. ibrengt nader rapport uit omtrent het Iverzoek van de kerkvoogdij der lied. Gemeente om vergunning tot den bov. van jeen mvangelisatiegebou tje an de .choo straat, sectie u.2751) zulks naar .in leiding van het senrijven van uecm uv.e: jde Staten, dd. 2 October 1934 2e afUee- ling lio .3240/1951. komt op tegen het door uen Voorzitter van den Haad in de vergadering van ls September 1934 gesprokene over het on- noodig opdringen van een proces aan de gemeente Soest, door het schoolbestuur.] vr...aut vergunning tot het mo0en exploi-l teer en van het kamp eerter rein - 4 te Soesterberg, en nem te willen bia- staan dat hij op dit terrein levensnia-l delen verkoopt ...an kamp e «rende perso -i deelt mede dat de raming van den post voor verwarming van de l.o.school te Soesterberg "bedragende f135 Ver i.d ..iet net br asuole.i v - het le kwartaal 1934, lal moeien oiaaii aangevuld met rond f.300,--. doet op^, af van te bet len premie voor een aanvullende verze.nering org^l vallen voor de door maatschappenj hulpbetoon bij de gemeente te «r oi stelde ernlooze .rbeiders. heeft geen bezwaar tegen een tijde lip' benoeming ven ,.H.groot tot lijdelijk je vergui iiernever ^sloten verbinder onderwijzer aan de school voor ^e lager onderwijs in de erkebuurt, nu*- ingaande 5 October 1934. .et De vergui, ■de voorwa rapport v ne sloten f^ostenopg, Voor de s e heer rkebuur xUïis ut ;;O0B

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 661