m 1 H^.oLp- y>io.Uï Jf- Afdeeling BESLISSING Aanmerkinaen •31 o g n ■-oxc an aü.iL s s -d e ca .b e n end. op zijn verzoek móet '.order beschiet op de gronden or -,cü Technisch .b t e n ,.r in zijn o..-t omschreven. x, n -en van een nelder e Ki Technisch Ambtenaar bestaat ge.en bezwaar. I lc0es bedraagt volgens voorschrift vai Je Ciixxi s cli -iiiibt eiiuar jj" V ij II, .van Coijcn wor dt ziekteverlof verleend. [.sloten wordt het aanbrengen der reclame aan den buiten- it der schutting te eigeren, en aan den binmemc ;.nt te st: an. t2 eJi 3c VD JO. («sloten wordt ov.1929 ;eruu te komen op besluit van den raad .'o.lCOp' tot wijziging der salarisregelint. x egelende de vergoeding voor gebruik van ambtsworu i5 en aan den raad voor te stellen ingaande 1 Januari 1.0. op de iedde 10 yó wegens vrij onen te xorten u den xiaad voox' te stellen het ve. zoen voor acnnisge- [hig aan te nemen aangezien de beslissing op verzoeken oiVbheffing van het bepaalde bij art. 14 sub b der f uv.ve.'ordening berust bij J.en 7. pdegedeeld zal worden op grond waarvan het verzoen bij - College is afgewezen. V te dienen, duur [P -v' bloten wordt den Raad van voorlichting ijzen op den stand.van verschillende in het adres ge punten. Dt voordracht welke nierbij wordt gevoegd, u v,orden opgemaakt overeenkomstig de aanwijzing van den vourzi0 o er "ijir. ;f I Si ctQ.3^ 0 S S ct "t b G ci i C ii L< Cdi CO li-L O j. ui CL O ItO.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 668