Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud iechn. ambtenaar Bouw- en ioning- toezicht Teciin. ambtenaar Bouw- en ionin^- j toezicnt U"»oc ho uw enaar s kinister van Soci* ale zaken. B van hetelAl er k ter secretarie. ^.aatschappeli jk Hulpbetoon te ooest Brie saüienwerken de bouwvak-organi- saties te Soest. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noo- :aige teekeningen en adviezen. dient declaraties in wegens in 1933 Se~ dane uitgaven ten behoeve van ae gemeen te tot een totaal bedrag van i'1890 bericht dat hij tnuis moet blijven in verband met ziekte van zijn vrouw, ie man is bij de wermverschaffing geplaatst. Hij vraagt verder doorbetaling van loon- of hulp in de huishouding opdat hij kan gaan werken. verzoekt bericht of bij het College van [Burgemeester en .'ethouders het voorne men bestaat c.q. t.z.t. het verzoek te doen arbeiders die ouder aan 60 jaar, jdoch nog geen t>5 jaar oua zijn en nog alleszins valide zijn in de steunrege ling te mogen opnemen. verzoekt te willen besluiten tot de hem toegezegde bevordering tot ambtenaar ter secretarie. aeelt mede dat het hem toegekende subsi-' die voor het jaar 1933 noë niet toerei kend zal zijn en verzoekt het hem naar zijn meening nog benoodigde bedrag van f.4.000,-- wel te willen beschikbaar stellen verzoeken aan de arbeiders welke na 1 Juli 1933 in productieven arbeid zijn werkzaam geweest bij openbare werken de hun toekomende vacantiebonnen te ver strekken. i i-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 67