Afzender of voorsteller Datu Korte inhoud B-s.uur Sü-st-r 3vS ,ur .hbo.... Openbare Arken. linisüer van oo- aatschappelij Huljbetoon. haatscbappelij k Hulobetoon te Sou ét 1340 Hoofdinspecteur Arb.Inspectie te Utr eent jiïieur te .iiaers- f 0 01*0 ;vtrzoeken tr bij de r.ufcerub op a jdriö^en .verbeteringen aan te bre..v._. in de aan 'rerkl-oozen te verstrekken s.,tun komt in de vergadering t«r bespre :in0 |van eenige plannen ter uitvoering in I" erkversch ffing of 'anderszins. Hij verzoekt het College eenige .1.... Iter nadere be0rooting aan ..ijzen. geeft verduidelijking van briei stou. laan noodlijdende kunstenaars. I jbrengt advies uit omtrent het Verzoei I van het ilxieL.iiha 1 riderziexenhuis h betaling van f400$C- v;egens opname teü het kind II. J. v.d.Spaa-.te So_sterberg, 7 aarenstraat 9> °P grond dat de u .rsuii verklaring van - aatschappeli jk Kulobe- i toon tot betaling der verpleegkosteiiipa 15 haart 1934 niet is verlengd 'orcUm d lt mede dat het zijn bestuur verleg erudiet vrijviel isvopgebrui^t I deelt mede, dat het hem toegezonden ont i erp der aan h. olfsen, -reldT eg 19/' jverleenen vergunning tot de oprichting van een houtzagerij op het perceel, ec' j legen aan den heldaeg no.19, Soctie I3364/3365, GhEh IJZIGIHG BlkAmhT Om a« naleving van de eischen, ^esteld kr /-•' j tens de '/eiligheids"Je 0 niet onmogelijk i te .azen. .naaat bemerkingen over de voorgestel»8 ruiling van grond, gelegen nabij 111 e q .uzmp jm Gxiü t/GiiotcxI1 Ci2,i._j2Lx~öil«

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 681