I I I Volg- i num- Afzender of voorsteller Datum mer 1342 1343 1344 134? 1346 1347 üitv.Comité Ten toonstelling "I ooi Fea er landAndr i e s kade 2 Amsterdam. ed <J h iciëi .Duider, Lid van w li Laad Tech.;. Ambtenaar 3Ou'."- en roning- .i'.K.Lusch". Korte inhoud ;igt de aandacht op de te houden [toonstelling "kooi lied er land" van lx. pril tot 5 4935 in &et k. 1.1. g .cv; jte Amsterdam en verzoekt te mogen Verijl ben of op de medewerking van net Ge ieeg tebestuur :.g .ord-n gerekenddoor i;> zending b.v. van panorama's, öiora. s, maquette'se.d. beklaagt zich bij den Raad over het tl sluit van Burgemeester en .'ethouders ad IC Juli 1934 tot lm t muilkorven of vast legtoen van haar hond en vr tagt intrek^ van dat besluit. De Inspecteur van Politie adviseert ie sluit van. Burgeme-ster en fethoua- 3 van IC Juli 1934, -0.426 oe ndh, sloten onstel- deelt ...ede zich te kunnen ver? er gen met de a1jze van onderzoen oecm de ten punt, behandelt in de raadsv- ring met gesloten deuren op 11 Cctot 1'934 en mei de beschuldiging gedaan dool den Burge leester op 12 October 1934 I het werk van 0 s o e n nodiens ojaar recht voor een en ander te laten tul af zoeken, zooals hij dat in het bel i0 de gemeente en zijn eer noodig acht. den 3 v.. ..li ei .m i..z grond aan den Oude Utrechtscii® eg en Br-; ..mg. -let raadsbesluit gt Juni 1932, la Pa. uo.23öC aal d. .mij moeten uorden ingetrokken. Verzoekt het st ndpunt van het Coilnk ••'I zien va., net uitvoeren van bouwplan- - niet geheel overeenkomstig de veri~mn«| bouwvergunningen rapporteert omtrenl van J.J.Parteis. het huisonderwijs i coj.it ri .ar te fesloten •en tegi .r zal I I GÜoZl Oil u -10 clin 011 oi3» 1* ou - en 'ohing- to -wzicL - j TO M -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 683