num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1352 Minister Tan Soci ale Zaken. 1353 iTechn.Ambtenaar Bouw- en Woning- I toezicht. geeft goedkeuring aan eventueele ver- strezKing van een brandstoffentoeslag ad f.1,per «eek van 28 üct. t/rn 30 Maart a.s. biedt ter behandeling aan een verzoek 021 bouwvergunning vergezeld van de noo- dige teekeningen en adviezen. 1354 Bestuur Vrijwilli ge Brandweer Soes- terberg. 1 1355 1356 Techn. Ambtenaar Bouw- en .Toning- toezicht Afd. Financiën. deelt mede dat tengevolge van de ver plaatsing van verschillende brandkranea, de bijbehoorende bordjes niet verplaats zijn, en verzoekt de noudige maatregels te treffen voor uitvoering dezer werk zaamheden deelt mede, dat de N.V. Provinciale Utrechtsche Electriciteits-My. te Utree ontheffing behoeft van het bepaalde in artikel 14 sub d der Bouwverordening voor den bouw van een transformatorhuis je, op een terrein, gelegen aan den Ba^ kersweg, sectie H.1499» zulks tot op ee afstand van 71 c/m. uit de erf af schei ding van gemeld perceel en adviseert de noodige ontheffing te verleenen. legt ontwerp-declaraties over betreffen de werkzaamheden voor derden en bedrij ven over het le Kwartaal 1934» Be bedragen zijn berekend naar de ten vorigen jare bij besluit vastgestelde tarieven. In afwijking van het advies- schrijven van den technisch ambtenaar van openbare werken dd. 12 October 193^ no.611, zijn de bedragen voor paarden; tractie (waarvoor geen vaste bedragen zijn vastgesteld) niet berekend naar f.1,per uur voor man, paard en wageB (f.2,50 voor Zondagen), doch is voorde ze tractie, naar analogie van de ten w rigen jare in rekening gebrachte bedra gen, berekend: a. voor loon: uurloon den arbeider plus 20 b. voor gebrul* van paard (en wagen) f.0,50 per uur. Thans het bedrag voor paarden-tractie anders (hooger) te stellen dan ten vori; gen jare, zou reden geven tot (billijk reclame van de betrokkenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 689