BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen erzoek ue noo- 1933 ge- 3 gemeen- Ib3b |&elet op het scnrijven van Gedeputeerde Staten au. 23 p2 iJan. 1934, le afd. no. 205/217» waarbij toestemming worajt Legeven tot het verleenen der bouwvergunning, wordt be- "i lot en de aanvrage no. 2/277 in te willigen. Ge declaraties worden voor betaling goedgekeurd. een in {ie-t versoek kan niet worden volaaan. Adressant zal 7 iw. ue ••;in overweging worden gegeven dat hij voor de hulp in ue geplaatst, «huishouding de medewerking kan inroepen van het it-uelei J'l/& \ran loon- mruis. hij kan Lege van /oorne- ioek te j aar in nog inr eg e - de hein inaar Je vergaaering besluit aan den ia._nister mede te deeien, laat een verzoek om opneming van arbeiaers boven 60 jaren in de steunregeling van het College niet is te verwach tten. J/f X ■Besloten wordt d^ klerk B. van netel ingaande 1 mart a.s. een extra perioaieice verhooging van f.loü,-- toe te kennen en zijne toegezegde bevordering te regelen, na de behandeling van de nieuwe salarisregelin0. .e subsi-' besloten wordt het subsidie ftlsnog toe te staan en uen yg/-f toerei- sm naar ■ag van :baar na 1 zijn rken de ver- jhaad daartoe het voorstel te doen. re Voorzitter zal namens het College den Voorzitter van /)u' 1>A ■Laatschappelijk hulpbetoon verzoeken de ondersteuningen zeer te beperken. esloten wordt de organisaties te berichten dat de va- antiebonnen alsnog zullen worden verstrekt. -.an den Technisch Ambtenaar Openbare .(erken mede te dee ien, dat het College met bevreemding kennis heeft moeten nemen van een verzoek om alsnog verstrekking van vacan- tiebonnen niettegenstaande meermalen is aangedrongen op aleving van het collectief contract van den bouwvakar- eidersbond

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 68