Volg- num- j Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 1357 1353 1359 Techn. Ambtenaar Bouva- en Woning toezicht van Breukelen en Meuffels 13Ó0 Techn. Ambtenaar Bouw- en Woning toezicht Directeur v.h Staat3boschbeheer Utrecht 1361 H.V.Oliën en Benzi ne Import My.Soesjt, brengt rapport uit omtrent de woningen welke in de omgeving van de gemeente- pomp van een behoorlijke drinkwatervocnj ziening verstoken zijn. deelen naar aanleiding van het schrij ven ad. 4 Gctober 1934» le afd. no.3590 mede, dat slechts een gedeelte van de strook aan de Beckeringhstraat door hen aan de gemeente kan worden afgestaan. Voorts wordt medegedeeld, dat zij in principe bereid zijn het stuk gronds, groot plm. 70 M2f kadastraal bekend als sectie H.no.lSll tegen billijken prijs aan te koopen. brengt rapport uit omtrent de aanvrage van A.C.van Sleeswijk, Kolonieweg 19 te Soest, om vergunning tot verbouwing van het woonhuis, gelegen aan den Kolonie- weg, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie H.4503» zulks naar aanleiding van het schrijven van Gedeputeerde Sta ten, dd. 9 October 1934, 2e afd. Ho. 3333/1935. deelt mede vernomen te hebben dat er in de gemeente Soest verscheidene iepen staan, die aan de iepenziekte lijden, en verzoekt te willen bevorderen - voor zoover de bedoelde booinen eventueel nie aan de gemeente zelf toebehooren - dat de gebruiksgerechtigden er van, tot vel ling en tot onschadelijk maken van de schors overgaan. verzoekt vergunning tot de oprichting eener ondergrondsche benzinebewaarplaat met bovengrondsche aftapinrichting, iw op het perceel sectie C.1425» gelegen aan de Soesterbergschestraat 97. Omtrent dit verzoek wordt advies uitge* bracht do r den 'commandant der Vrijwil' lige Brandweer en den technisch ambte naar, belast met de leiding van Bouw en 7foningtoezicht

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 691