*3 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen woningen, smeerite- cwatervocr-l gesloten wordt de pomp niet meer te repareeren doch. de L. eigenaren der woningen in het belang der voinsgezondheid aari te schrijven een middel van watervoorziening aan te ^oHl maan 77 [brengen dat deugdelijk drink- en weravsater m voldoende jaate verschaft. schrij- no 35901 van de door heul ;estaan. zij in gronds, tekend alsi :en prijs aanvrage weg 19 tel uwing van| Kolonie- e Soest, anleiding| erde Sta- d. Ho. 3esloten wordt het aan de firma gedane voorstel te hand- J>j- baven en tot iUtiling over te gaan indien het geheele [stuK gronds langs de Becüeringhstraat aan de gemeente hordt overgedragen. \J |De gevraagde vergunning wordt verleend overeenkomstig [bet advies van den Technisch Ambtenaar van Bouw- en iVo- [ningtoezicht. dat er in| iepen lijden, en - voorj tueel nistj en - dat tot velf van de gesloten wordt den Technisch Ambtenaar te berichten al- [ie door iepenziekte aangetaste en aan de gemeente toe- behoorende boornen te doen rooien en onschadelijk te ma- hen. ichtirifc «aarplaa»! ting, in/" gelegen 7- 3s uitge- Vrij**1' i ambte- 1 Boug ie gevraagde vergunning wordt verleend overeenkomstig [iet hierbij gevoegde ontwerp-besluit J' 1? 0. lil).

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 692