Volg- nurn- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte innou 13ó<; 1363 Sinclair Petroleum Company, s-Graven hage Hoofdinspecteur der Arb.Inspectie 1364 Techn. Ambtenaar jBouw- en Woning toezicht 1365 Houfdinspv.d.Ar- beidsinsp. Utrecht, 1366 A.H.J.Thomas te Amsterdam. verzoekt vergunning tot uitbreiding en wijziging der bestaande ondergrondsche benzinebewaarplaats met bovengrondsche aftapinrichting, gelegen aan de Rade- makerstraat Ho.3, door vervanging der benzinehandpomp door een electrisch g dreven benzinepomp, type "Wayne" Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht door den technisch ambtenaar, te last met de leiding van bouw- en woning toezicht en den commandant der Vrijwil- lige Brandweer, te Soesterberg. deelt mede, dat het hem toegezonden ont werp der aan C.H.van Brummelen, Kerk straat 13 alhier te verleenen vergun ning tot uitbreiding en wijziging zij ner bestaande bakkerij GEEN wijziging behoeft om de naleving van de eischen, gesteld krachtens de Veiligheidswet niet onmogelijk te maken. brengt advies uit omtrent het tot hem gericht verzoeke/om te mogen vernemen of in principe geene bezwaren bestaan tegen den bouw van een showroom aan de Anna Paulownalaansectie H.4373» gens overgelegde teekening. van K.P-v.Ingen. deelt mede, dat het hem ter beoordee ling toegezonden ontwerp der aan Li.v.dJ Ent Braat, Van Lenneplaan 65 te verlee nen vergunning tot uitbreiding der graanbreekinrichting en menginrichting met graanreiniging, gelegen aan de Va:. Lenneplaan Ho.65» sectie C.1366 geen wijziging behoeft om de naleving van de eischen, gesteld krachtens de Vei ligheidswet niet onmogelijk te maken, indien voorwaarde in het hem toege^ zonden ONTWERP vervalt. vraagt aan den Raad ontheffing van de verbodsbepaling van de verordening ex- art.4 der Hinderwet, voor de oprich ting eener smelterij van wasproducten- Be Commissie der Vrijwillige Brandweer en de Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en Woning toeziet brengen hieromtrent rapport uit.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 693