I* Jj fcen. BESLISSING Afdeelina A Aanmerkinaen en No. je gevraagde vergunning wordt verleend overeenkomstig bet hiernevens gevoegde ontwerp-besluit. De gevraagde vergunning wordt verleend overeenkomstig bet hierbij gevoegde ontwerp-besluit. h,' Besloten wordt aan den Technisch Ambtenaar te berichten \P iat de ontwerp-teekening, zooals die is overgelegd, op a,esthetische gronden door het College wordt afgekeurd. V besloten wordt het ontwerp-besluit te wijzigen overeen- Komstig de inzichten van den Hoofdinspecteur van de Jeidsinspectie en de voorwaarde onder 3 te doen verval- Besloten wordt den Raad voor te stellen de gevraagde lontheffing te verleenen. h

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 694