Volg- num- j Afzender of voorsteller mer Datu m 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 P.W.Duin Jr. Spoorstraat 31 Soest Techn. Ambtenaar Gasbedrijf Bestuur Vrijwilli ge Brandweer Soes- terberg Teclin. Ambtenaar Openbare Werken. 4e afdeeling ter secretarie T.Beuzel, gemeent^ bode Soest. Bestuur der Vrij willige Brandweer te Soesterberg. Korte inhoud verzoekt den Raad om alsnog terug te ko men op zijn in de vorige vergadering g nomen besluit tot weigering eener ont heffing van art. 15 der Bouwverordening,] en bedoelde ontheffing te verleenen. besloten Iden heer zendt een gewijzigde redactie voor aan- ■Besloten vulling van de tarieven voor levering ^ijn van gas. loctober deelt mede niet accoord te kunnen gaan met de bepalingen van de polis inzake ongevallenverzekering van het brandweer personeel deelt in antwoord op het schrijven van 28 hei j.1. no.0/201 mede dat de kosten van het verplaatsen van een schuur ten behoeve van P.B.Rademaker ad f.70,-- voor rekening der gemeente zijn genomen j op grond van een mondelinge afspraak bij het passeeren der acte van grondafstand. verzoekt te mogen vernemen of de nota's wegens gegeven huisonderwijs aan het kind van P.J.Dartels te Soesterberg oveil het tijdvak van 1 Augustus t/m 25 Se?' f tember 1934 ten bedrage van f.24,hw-| nen worden betaald. deelt mede dat hij genoegen neemt met dj hem toegekende vergoeding ad f.145»"" voor kosten aan zijn verhuizing verbon den en merkt ten overvloede op dat de taxatiewaarde der eventueel duor de ge meente over te nemen vloerzeilen en l3rl castergoriijnen nimmer beneden $0 der aanschaffingskosten zal zijn. verboekt gratis beschikbaarstelling varl gymnastieklokaal op eiken Dinsdag voor het oefenen der brandweerlieaen. Besloten te bericl [bezwaar 1: bij ze vai tken. jet Coll* IpoliSVOQ] Izoodat ii leen koms' vereenig: leze aan* [ter spra] 1933 le [den gronc ten voor (deeling i stand in der most* [doeling llen het 1 |ning der ^angeziei Ie vacant: lat van 1 hordt uil Besloten |te handhs [stel te c Besloten lechikbaa:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 695