'3 rug te ko■Besloten wordt den Raad voor te stellen het verzoen van i' dering gefcen heer Duin in te willigen, ner ont- **- ordening, (il s*- Besloten wordt de redactie door den Technisch Ambtenaar ■in zijn rapport omschreven in het raadsbesluit van 11 Icctober 1934- over te nemen. sv Besloten wordt aan het Bestuur der Vrijwillige Brandweer te berichten, dat de polis reeds is afgesloten en het [bezwaarlijk is om voor één der beide vereenigingen in de <J?r<p iüjze van verzekering van hun personeel verschil te ma- 7 |ken. Bet College voorziet bij toepassing der thans gesloten Polisvoorwaarden voor de brandweerlieden geen bezwaren, Izoodat in overweging wordt gegeven met de gesloten over- tjeen komst genoegen te nemen, gelijk zulks met de zuster- lyereeniging te Soest het geval is. )eze aangelegenheid komt opnieuw (zie verg.7 Aug. 1934) Iter sprake, aangezien in het raadsbesluit van 20 Juni [1933, le afd. no.3002 tot in schending aanvaarden van V [den grond van P.B.Rademaker tot uiting komt dat de kos- len voor rekening van Rademaker zijn. Hu volgens mede- (deeling van den Voorzitter blijkt, dat door een misver- lstand in de considerans van het raadsbesluit het verhaal [der kosten is geregeld anders dan de oorspronkelijke be- [doeling is geweest wordt besloten den raad voor te stel len het raadsbesluit te wijzigen en de kosten voor reke- |ning der gemeente te nemen. ^angezien het huisonderwijs ook is doorbetaald tijdens pe vacantieweken wordt besloten aan Bartels te berichten, tat van 1 Augustus t/m 25 September 1934 geen vergoeding pordt uitbetaald. Besloten wordt het voorstel aan den gemeentebode gedaan .te handhaven en aan den raad dienovereenkomstig het voor- stel te doen de vergoeding te bepalen. 6 yr Besloten wordt te berichten dat de zaal niet meer be schikbaar is. Vdfll

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 696