I 29- Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n h o u 123 124 125 126 l2oa -ü.J.mastenbroek nartweg 25* minister Sociale Zaken. 1'irma v.a. Zijn- gaart ,-aerlcpad rï.Z 17a. Vice-President van aen Ha ad. van o Li a c e je Voorzitter, verzoekt ontheffing van het bepaalde in artikel 14 der "bouwverordening, voor den bouw van een schuurtje, op het ter rein, kadastraal bekend gemeente ooest, in sectie h.1410. Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht aour aen technisch ambtenaar, Ge last met ae leiding van bouw- en woning toezicht. bericht in twee missives, dat subsidie wordt toegestaan voor de werken genoemd onder a, b, _c, en d als bedoeld in het schrijven van burgemeester en wethou ders dd. 14 bov. 1933» afd. 3> n0* 3146. verzoekt ontheffing van het bepaalde in artikel 14 der bouwverordening, voor den bouw van een loods, op een terrein, gelegen nabij het ^erkpadkadastraal bekend gemeente Soest, in sectie A.2393 en wel tot aan de grensscheiding van het perceel, waarvan eigenaar is u.v.Logten- stijn. Je technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht ad viseert de gevraagde ontheffing te ver- leenen, onder de door hem voorgestelde voorwaarde. I roept op, wanneer zulks noodig wordt geacht te verschijnen in ae vergadering der afdeeling voor de geschillen van bestuur op 31 Jan. 1934 te 10/2 uur, waarin verslag zal worden uitgebracht inzake het geschil, vermeld in den op roepingsbrief van lö December 1933 -o herinnert de vergadering aan net onder houd met de Soester besturenbond waarin verzocht werd de commissie van advies inzake steunregeling met een lid uit aezen bond en een lid uit de eorgani seerde werkgeversorganisatie aan te vullen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 69