/9tp, //</y BESLISSING Afdeeling /^gpppgp^jpggp en No. Besloten wordt den heer JLub nogmaals te wijzen op de wettelijke verplichting tot "betaling van de kleine on- 1 Af derhoudskosten der woning, onder mededeeling, dat de y Gedeputeerde Staten daartoe blijven aandringen. Voorts ware te kennen te geven, dat het College verwacht, dat hij zijn standpunt tot weigeren der betaling wijzigt en alsnog goed vindt dat het bedrag van het salaris wordt ingehouden. Van de mededeeling sub a. wordt kennis genomen. W/, Omtrent punt b. zal aan Openbare Verken worden opgedra- gen de noodige reparaties aan de woning op te nemen en daaromtrent te rapporteeren met opgave van kosten. {/tt. Voorts wordt besloten het aangebrachte windhok niet als' gewoon onderhoud te beschouwen doch als een verbetering- der woning. De kosten door den Technisch Ambtenaar Openbare "/erken opgegeven in zijn schrijven van 21 De cember j.1. kunnen ten laste der gemeente worden ge bracht. De begrooting den Raad ter kennisneming aanbieden. De rekening den Raad ter kennisneming aanbieden. "r Besloten wordt het gegarandeerde bedrag ad f.200,-- geheel uit te keeren. 'st*. 3*cfjr LH

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 6