1380 fee Voorzitter. num- Afzender of voorsteller Datu mer Korte inhoud 1376 1377 lechn. Ambtenaar Bouw- en Woning toezicht. J.v.d.Hoed.Ringweg 12 Soest. 137Ö jVer.van lied er 1. ge meenten 1 s-Graven-i hage 1379 -P*van Aalst.Hees bij Uijmegen. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. bericht naar aanleiding van het schrij. ven van B. en f. .d. 4 October 1934, da hij bij aankoop van het perceel G.no. 2619, de kosten van den landmeter niet voor zijn rekening wenscht te nemen. geeft aanwijzingen inzake reclames tege opgelegde aanslagen in de omzetbelastin voor electriciteits- en gasbedrijven. vraagt of de gemeente nog reflecteert 0 aankoop van de buitenplaats Vredehof. stelt voor de in den raad aangehouden verordening tot vaststelling van normen bij toekenning van vergoeding ingevolge art. 13 der Lager Onderwijswet I92O te wijzigen overeenkomstig het ontwerp hie nevens als bijlage gevoegd. I3SI Minister van Binnen- landsche zaken. 1382 feestuur afd. Soest A.3.T.B. doet mededeelingen in verband met voor zieningen terzake van gemeentelijke kos ten van werkloosheidszorg en zou het op prijs stellen door de gemeentebesturen die van oordeel mochten zijn, dat hunne gemeenten in een nummer hoogere klasse der personeele belasting zou behooren te worden ingedeeld, zoo spoedig moge lijk in kennis te worden gesteld met de gronden waarop hun oordeel rust. vraagt subsidie ad f 90»-- in de be strijding der kosten verbonden aan het houden van de landbouw wintercursus.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 701