/fU /*-ƒ<? Afdeeling A No 'Aa BESLISSING nmerangen jelet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 3G )ct. 1934 2e afd. Hos. 3525/2122 en 3574/2141, waarbij yA toestemming wordt gegeven tot het verleenen der bouw- yy vergunning, wordt besloten de aanvragen nos. I/982 en 1/985 in te willigen. et schrij. r 1934, da] el G.no. eter niet nemen lames tegei etbelastini drijven. Lecteert oj [•edehof gehouden ran normen ingevolge 192G te ïtwerp hifi] met voor- iiijke hos ;ou het op ib es turen dat hunne •e klasse >ehooren .ig moge- sld met de it de be- aan het ursus. Besloten wordt den Raad van een en ander in kennis te [tellen en daarbij voor te stellen het besluit van 31 Ja- luari 1934 Ho2599 trekken en te bepalen als reeds .3 overeengekomen met dien verstande echter dat de ge- |leente de kosten van opmeting van den grond voor hare re- cening neemt. iesloten wordt aan den raad machtiging te vragen tegen en eventueel op te leggen aanslag in de omzetbelasting ezwaren te mogen indienen. Voorts aan den Technisch mbtenaar van het Gasbedrijf op te dragen het College on- iddellijk in kennis te stellen wanneer een aanslag is pgelegd. en afschrift der circulaire te zenden aan het Gasbedrijf er kennisneming esloten wordt te berichten, dat de gemeente thans niet eer op aankoop der buitenplaats reflecteert. G^/ J/V/ e gewijzigde verordening zal conform het voorstel van LyZrL en Voorzitter den raad ter vaststelling worden aangebo- LG? en. jiesloten wordt in de klassif icatie der gemeente vo r de O/- effing van Personeele Belasting geen wijziging aan te mengen. ssloten wordt den Raad voor te stellen de gevraagde ubsidie ad f.90,-- te verleenen. flhiadels ware aan het Bestuur te verzoeken om alsnog aantal cursisten op te geven. lö

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 702