Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 1384 Techn.Ambtenaar jBouw- en Woning toezicht. 1385 A.Mulder Soester- berg. biedt ter behandeling aan eenige verzoe-llelet op ken om bouwvergunning vergezeld van de v noodige teekeningen en adviezen. Ben. deelt mede dat hij als gevolg van bespre] dingen in de raadsvergadering dato 31 Cel tober j.1. betreffende bestek no.4 diens] jaar 1934 (ié kwestie buiten het college om zal laten onderzoeken en verzoekt toe-1 zending van bovengenoemd bestek met bij- behoorende teekeningen. esloten liciirijver "aar de v er Banni liet ondei Inderzoeï I.oor adre [ijken er [ijner be Laarvo or ||en gemee jen af gei 1386 Commandant Vrijwil lige Brandweer Soest. 1387 Be Voorzitter. 1388 Commissie beoordee ling bouwplannen. adviseert aan de G.B.I.M. alhier ingevol ge het bepaalde in artikel 34 sub a der Verordening ter voorkoming van brand ver gunning te verleenen om met een ketelviagi benzine te mogen vervoeren over openbare wegen in een hoeveelheid van meer dan 200 Liter. stelt in verband met de in de raadsver gadering dd. 31 October 1934 genomen be slissing de vraag aan de orde, welk be drag wegens begeleiding van zwakzinnige kinderen aan J.Griep en Mej.Littooij aal moeten worden uitbetaald. zendt een voorstel tot wijziging van art.9 der ontwerp-verordening, regelen de de bevoegdheid der Commissie van ad vies voor de beoordeeling van de bouw ontwerpen. vergur aarbij e voorzi a kennis en nieuw ordt goe en aange 1389 Techn. Ambtenaar Bouw- en Woning toezicht deelt mede, dat L.Higler, wonende te Hilversum, XerKlaan 29 ontheffing be hoeft van het bepaalde in artikel 8 der Bouwverordening voor den bouw van een dubbel woonhuis aan den Braamweg, kadas' traal bekend gemeente Soest, in sectie D.1153 en adviseert de noodige onthef fing te verleenen, onder de door hejn voorgestelde voorwaarde. e onthef ing in t oor onde 'e gronda onden ir fstand w

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 707