Afdeeling en No. Aanmerkingen ielet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht, no. 15/1^2» wordt "besloten de aanvrage no.1/992 in te willi- VuA min. esloten wordt adressant mede te deelen, dat uit het an- Ichrijven "blijkt, dat een onderzoek zal worden ingesteld^' ar de wijze van uitvoering "betreffende de vernieuwing r Banningstraatwaartoe de Raad niet heeft besloten. |[et onderzoek kan op dien grond niet als een officieel nderzoek worden beschouwd. Het College is bereid het [oor adressant in te stellen onderzoek niet te bemoei- ijken en zal, hoewel onverplicht een volledig bestek te ijner beschikking stellen echter tegen betaling van den aarvoor gestelden prijs van f.10,--. Het bestek kan bij en gemeente-ontvanger tegen voldoening der kosten «or en afgehaald. vergunning wordt verleend, conform het advies en de \p aarbij gestelde voorwaarden. <U is11. e voorzitter wordt gemachtigd deze zaal af te doen. kennisneming van de voorstellen der commissie wordt en nieuwe ontwerp-veroraening behandeld. Hit ontwerp ordt goedgekeurd en zal den Raad ter vaststelling wor- en aangeboden. e ontheffing wordt verleend onder voorwaarde van stor- ing in het wegenfonds n.1. f.216,60 aanleg en f.36,10 oor onderhoud. e grondafstand zal voorts aan de ontheffing worden ver- onden indien de eigenaar niet bereid is tot vrijwillige fstand waaromtrent een briefwisseling loopende is.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 708