Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 Bestuur van den Soester Bouwkring: H.H.van Wagten- donk, Bosstraat 60 Soest. J.W.J.Smit. Torenf straat 3 Soest. Centraal verifica tiebureau s-Gra- venhage Centraal verifica tiebureau s-Gra- venhage Centraal verifica4 tiebureau 1s-Gra- venhage Bestuur der Stich ting tot instand houding van Van dér Huchtscholen. deelt verschillende grieven mede met be| trekking tot het verleenen van onthef fingen, bouwvergunningenenz. en ver zoekt aan zijn wenschen tegemoet te ko- men. Be technisch Ambtenaar belast met de iei ding van Bouw- en Woningtoezicht brengt] hieromtrent rapport uit. vraagt nogmaals toestemming tot het mo-| gen aanbrengen van reclame voor eigen zaak op den buitenkant der schutting, welke geplaatst is om het voetbalterreiJ aan de Bosstraat. De Technisch Ambtenaar belast met de Ie] ding van Bouw- en Woningtoezicht en de Inspecteur van Politie adviseeren afvsijj zemd op dit verzoek te beschikken. vraagt toestemming tot het plaatsen van een B.E. emaille uithangbord met ver lichting aan zijn pand. De Inspecteur van Politie en de Tech nisch Ambtenaar van Bouw- en Woningtoe zicht brengen hieromtrent advies uit. zendt rapport betreffende kasopneming en controle administratie gasbedrijf over het tijdvak 10 April-17 September 1934. zendt rapport betreffende de controle der jaarrekening wegenfonds over 1933* zendt rapport betreffende opneming van I kas en boeken van den gemeente-ontvang^ op 1 9c tob er 1934. vraagt subsidie voor 1935 ten behoeve van de in September 1934 geopende frö belschool, waarvoor 41 leerlingen zou den zijn ingeschreven. Zoo mogelijk wordt de vergoeding ook gevraagd voor een deel van 1934-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 709