f /9u 1 BESLISSING Afd e^'n^ I Aanmerkingen en No. de met frefcet de beantwoording der verschillende grieven zooals onthef (door <ien technisch ambtenaar wordt geadviseerd kan de en ver- «vergadering zich vereenigen, et te ko.r met de ieJ ht brengt] t het iao-l r eigen utting, bal ter rei] met de le] ht en de ren af wij] ken )e toestemming wordt thans verleend echter onder voor gaarde, dat de afmetingen van het reclamebord worden te ruggebracht tot 1.80 M. bij 3 h. een en ander in overleg net Bouwtoezicht. i% besluit dd. 16 üctober 1934 wordt ingetrokken. atsen vanB^e toestemming wordt verleend conform de uitgebrachte et ver- (adviezen. e Tech- oning toe- es uit. 1/ pneming (Van het rapport wordt kennisgenomen edrijf eptember ontrole (Van het rapport wordt kennis genomen. De rekening zal ccé-f. er 1933- ||den raad ter voorloopige vaststelling worden aangeboden. iing van HVan het rapport wordt kennisgenomen, ■ontvangerp iehoeve ide frei en zou- lijk d voor Besloten wordt aan den Raad voor te stellen de subsidie Iingaande 1 hoveinber a.s. toe te kennen naar den maat staf voor 1934 aanvaard, en daarbij mede te deelen, dat pij de behandeling van de begroeting voor 1935 [den overwogen het getal leerlingen op te voeren tot öu, [aangezien de gemeente de onverplichte onderwijs-ui g ven terwille der financieele gevolgen moet gaan beper- I ken V Jl Al

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 710